Term-and-Condition

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

Terms and Condition

1.  กรณีเช่ารถขับเอง

1.1  กำหนดส่งคืนรถ 20.00 น. วันสุดท้ายของการเดินทาง

1.2  ค่าล่วงเวลา O.T. กรณีส่งรถเกินกำหนด (20.00 น.) 300 บาท/ชม.

1.3  ไม่รวมค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าที่จอดรถ

1.4  บริษัทฯ จำกัดระยะทางการใช้งานต่อวันประมาณ 250 ก.ม. ค่าบริการใช้ระยะทางเกินกำหนด ก.ม.ละ 5 บาท 

1.5  การชำระเงิน

1.5.1  กรณีลูกค้าชำระผ่านบัตรเครดิต

เมื่อตกลงเช่า กรุณาชำระเงินมัดจำการจองจำนวน 50% โดยใช้บัตรเครดิต ชำระค่าบริการเช่ารถยนต์ออนไลน์ แวน-วีไอพี

ชำระค่าเช่า (หักเงินมัดจำ) โดยใช้บัตรเครดิต ชำระค่าบริการเช่ารถยนต์ออนไลน์ แวน-วีไอพี ณ จุดรับ-ส่งรถ

ชำระค่าประกันความเสียหาย จำนวน 10,000-20,000 บาท (เฉพาะรุ่นโตโยต้า อัลพาร์ด/เวลไฟล์ 40,000 บาท) โดยใช้บัตรเครดิต ชำระค่าบริการเช่ารถยนต์ออนไลน์ แวน-วีไอพี ณ จุดรับ-ส่งรถ (เมื่อนำรถมาคืนในสภาพเดิม ทางบริษัทจะทำการคืนเงินประกันดังกล่าวภายในระยะเวลา 3 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าทำรายการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้ากำหนด)

1.5.2  กรณีลูกค้าชำระด้วยเงินสด

เมื่อตกลงเช่า กรุณาโอนเงินมัดจำการจอง จำนวน 50% มายังบัญชีด้านล่างนี้

ชื่อบัญชี      บริษัท ไทย พรอสเพอรัส ไอที จำกัด

เลขที่บัญชี      391-2-91619-6

ธนาคาร          กสิกรไทย

สาขา             เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

ชำระค่าเช่า (หักเงินมัดจำ) ณ จุดรับ-ส่งรถ

ชำระค่าประกันความเสียหายจำนวน 10,000 บาท ณ จุดรับ-ส่งรถ (เมื่อนำรถมาคือในสภาพเดิม ทางบริษัทจะทำการคืนเงินประกันเป็นเงินสด ณ จุดรับ-ส่งรถ)

1.6  ค่าบริการรับ-ส่งรถ 1,000 - 1,600 บาท ตามระยะทาง (ส่งรถฟรี ณ หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส  ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี)

1.7  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองออนไลน์(Pending)หากลูกค้าไม่ชำระเงินมัดจำการจองภายใน 3 วัน หลังจากได้รับอีเมลล์จากระบบ หรือไม่ชำระเงินมัดจำการจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 3 วัน

 

 

2.  กรณีเช่าพร้อมพนักงานขับรถ

2.1  เวลาทำงาน 10 ชม./วัน

2.2  ค่าล่วงเวลา O.T. 300 บาท/ชม. หลังเวลา 22.00 น.นับเป็นค่าล่วงเวลา

2.3  ไม่รวมน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าที่จอดรถ

2.4  รวมค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง

2.5  การชำระเงิน

2.5.1  กรณีลูกค้าชำระผ่านบัตรเครดิต

เมื่อตกลงเช่า กรุณาชำระเงินมัดจำการจองจำนวน 50% โดยใช้บัตรเครดิต ชำระค่าบริการเช่ารถยนต์ออนไลน์ แวน-วีไอพี

ชำระค่าเช่า (หักเงินมัดจำ) เป็นเงินสดกับพนักงานขับรถ

2.5.2  กรณีลูกค้าชำระด้วยเงินสด

เมื่อตกลงเช่า กรุณาโอนเงินมัดจำการจอง จำนวน 50% มายังบัญชีด้านล่างนี้

ชื่อบัญชี      บริษัท ไทย พรอสเพอรัส ไอที จำกัด

เลขที่บัญชี      391-2-91619-6

ธนาคาร          กสิกรไทย

สาขา             เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

ชำระค่าเช่า (หักเงินมัดจำ) เป็นเงินสดกับพนักงานขับรถ

 

 

3.  กรณียกเลิกการเดินทาง

กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทางหลังจากชำระเงินมัดจำการจองแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การจ่ายคืนเงินมัดจำดังกล่าวทั้งจำนวน