Terms and Condition

 

1.  กรณีเช่ารถขับเอง

1.1  กำหนดส่งคืนรถ 20.00 น. วันสุดท้ายของการเดินทาง

1.2  ค่าล่วงเวลา O.T. กรณีส่งรถเกินกำหนด (20.00 น.) 300 บาท/ชม.

1.3  ไม่รวมค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าที่จอดรถ

1.4  บริษัทฯ จำกัดระยะทางการใช้งานต่อวันประมาณ 250 ก.ม. ค่าบริการใช้ระยะทางเกินกำหนด ก.ม.ละ 5 บาท 

1.5  การชำระเงิน

1.5.1  กรณีลูกค้าชำระผ่านบัตรเครดิต

1.5.2  กรณีลูกค้าชำระด้วยเงินสด

  • เมื่อตกลงเช่า กรุณาโอนเงินมัดจำการจอง จำนวน 50% มายังบัญชีด้านล่างนี้

ชื่อบัญชี      บริษัท ไทย พรอสเพอรัส ไอที จำกัด

เลขที่บัญชี      391-2-91619-6

ธนาคาร          กสิกรไทย

สาขา             เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

  • ชำระค่าเช่า (หักเงินมัดจำ) ณ จุดรับ-ส่งรถ

  • ชำระค่าประกันความเสียหายจำนวน 10,000 บาท ณ จุดรับ-ส่งรถ (เมื่อนำรถมาคือในสภาพเดิม ทางบริษัทจะทำการคืนเงินประกันเป็นเงินสด ณ จุดรับ-ส่งรถ)

1.6  ค่าบริการรับ-ส่งรถ 1,000 - 1,600 บาท ตามระยะทาง (ส่งรถฟรี ณ หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส  ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี)

1.7  บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองออนไลน์(Pending)หากลูกค้าไม่ชำระเงินมัดจำการจองภายใน 3 วัน หลังจากได้รับอีเมลล์จากระบบ หรือไม่ชำระเงินมัดจำการจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 3 วัน

 

2.  กรณีเช่าพร้อมพนักงานขับรถ

2.1  เวลาทำงาน 10 ชม./วัน

2.2  ค่าล่วงเวลา O.T. 300 บาท/ชม. 

2.3  ไม่รวมน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าที่จอดรถ

2.4  รวมค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง

2.5  การชำระเงิน

2.5.1  กรณีลูกค้าชำระผ่านบัตรเครดิต

  • ชำระค่าเช่า (หักเงินมัดจำ) เป็นเงินสดกับพนักงานขับรถ

2.5.2  กรณีลูกค้าชำระด้วยเงินสด

  • เมื่อตกลงเช่า กรุณาโอนเงินมัดจำการจอง จำนวน 50% มายังบัญชีด้านล่างนี้

ชื่อบัญชี      บริษัท ไทย พรอสเพอรัส ไอที จำกัด

เลขที่บัญชี      391-2-91619-6

ธนาคาร          กสิกรไทย

สาขา             เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

  • ชำระค่าเช่า (หักเงินมัดจำ) เป็นเงินสดกับพนักงานขับรถ

 

3.  กรณียกเลิกการเดินทาง

กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทางหลังจากชำระเงินมัดจำการจองแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การจ่ายคืนเงินมัดจำดังกล่าวทั้งจำนวน