เอกสารในการเช่ารถขับเอง(self-drive)

 

 


 

 • กรณีบุคคลธรรมดา มีบัตรเครดิต 

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ใบขับขี่รถยนต์
 3. บัตรเครดิต 

หมายเหตุ ผู้เช่าต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน, ใบขับขี่รถยนต์ และบัตรเครดิต ระบุเป็นบุคคลเดียวกัน และในวันรับรถต้องใช้บัตรเครดิตชำระค่าบริการเช่ารถยนต์ออนไลน์แวน-วีไอพี


 • กรณีบุคคลธรรมดา ไม่มีบัตรเครดิต

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้เช่าต้องเป็นเจ้าบ้าน หรือ มีบุคคลค้ำประกันเป็นเจ้าบ้าน)
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาใบขับขี่
 4. สำเนาบัตรข้าราชการ / บัตรพนักงาน
 5. เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน / มือถือ / ที่ทำงาน
 6. บุคคลค้ำประกันที่เป็นข้าราชการ / บุคคลค้ำประกันที่มีงานประจำ

 • กรณีนิติบุคคล (บริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ร้าน)

 1. สำเนาจดทะเบียนนิติบุคคล (บริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ร้าน)
 2. หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจในการเช่ารถ
 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ
 4. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
 5. สำเนาใบขับขี่
 6. เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน / มือถือ / ที่ทำงาน

 • เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว

 1. แจ้งนัดหมายสถานที่รับรถ ตามสะดวก
 2. ยืนยันและตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง
 3. จ่ายเงินค่าเช่าพร้อมเงินประกัน 10,000 บาท (ให้คืนตอนส่งคืนรถ)
 4. ตรวจสอบและรับรถ